Wzór wypowiedzenia umowy – pobierz

Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Miasto Ozorków przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonionymi w przetargu publicznym. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Ochrony Środowiska ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

 Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:

  • sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
  • złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

 W związku z koniecznością wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, czy istnieje możliwość zatrzymania dotychczasowych pojemników na odpady?

W przypadku dzierżawienia pojemników właściciel nieruchomości może korzystać z dotychczasowej umowy dzierżawy lub zakupić własny pojemnik. Dzierżawa pojemnika  będzie możliwa  również od firmy, która od 1 lipca będzie odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych.

 Czy można nadal korzystać z umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej?

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, budynki administracyjne oraz inne nieruchomości, na których prowadzona jest działalność  gospodarcza)  będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany podpisać umowę z firmą odbierającą odpady komunalne, posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ozorków. Właściciele nieruchomości  niezamieszkałych  mogą korzystać z dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych o ile  firma, z którą umowa została zawarta  posiada wpis do  wyżej wymienionego rejestru działalności regulowanej.

.