Przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian deklaracji śmieciowych!

Burmistrz Miasta Ozorkowa uprzejmie przypomina o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach, określonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Zmiana winna zostać złożona w przypadku:

  • narodzin dziecka,
  • zgonu,
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Deklarację należy zmienić w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto informujemy, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zostanie określona w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, pokój 208 II piętro, tel. (42) 710-31-37.

Posted in Uncategorized

Comments are currently closed.